rout
30 آبان 1401 - 10:40

پایش گوزن‌های زرد ایرانی در پارک کرخه

روزانه وضعیت گوزن‌های زرد پارک ملی کرخه رصد و بررسی می‌شود و خوشبختانه شرایط گوزن‌ها مطلوب است. رئیس پارک ملی کرخه گفت: امسال شاهد تولد نخستین گوزن زرد ایرانی در سایت کرخه بوده‌ایم. او می‌گوید: قبل از انتقال گوزن‌های زرد ایرانی به این پارک، هفت رأس گوزن زرد ایرانی در یک فضای پنج هکتاری در پارک ملی کرخه نگهداری می‌شدند و اخیرا نیز سه راس گوزن به این جمعیت اضافه شده است و احتمالا در یکی دو روز آینده دو راس دیگر به جمعیت این گوزن‌ها افزوده می‌شود. الوندی می‌گوید: سه رأس گوزن زرد ایرانی که به تازگی به این پارک منتقل شده‌اند ماده هستند و احتمالا یکی از گوزن‌هایی که قرار است به این پارک منتقل شود، نر باشد.رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به وضعیت پایش این گونه گفت: روزانه وضعیت گوزن‌های زرد ایرانی پارک ملی کرخه رصد و بررسی می‌شود و خوشبختانه شرایط گوزن‌ها مطلوب است و مورد بیماری یا مشکلی نداشته‌اند. الوندی با اشاره به خطراتی که این گونه را تهدید می‌کند، گفت: ممکن است بیماری عامل خطرسازی برای گوزن‌ها باشد که به منظور پیشگیری از این خطر امسال محدوده گوزن‌ها سمپاشی شده و دارو‌های خوراکی ضد انگل در آبشخور‌ها استفاده شده است که خوشبختانه مشکلی در این زمینه رخ نداده است. تردد بیش از حد گردشگران و احشام بومی در جنگل، زیستگاه گوزن‌ها را نا امن می‌کند و باید به فکر آینده آن‌ها باشیم و اگر قرار است گوزن‌ها در فضای جنگل باشند باید زیستگاه امنی داشته باشند. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 870531